Deelnemersvoorwaarden Charity Rides


Met het inschrijven voor de L'Étape Rotterdam by Tour de France Tour Rides verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

 

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een fietstocht die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement L'Étape Rotterdam by Tour de France Tour Rides
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Stichting Erasmus MC Foundation.

 

Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Erasmus MC Foundation, Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD te Rotterdam.
 • Het evenement is een (recreatieve) sponsorfietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gereden worden.
 • Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een fiets. Ligfietsen, tandems, bakfietsen en andere vormen van fietsen die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Het evenement vindt plaats op 1 juli 2023
 • De voorinschrijving sluit uiterlijk een week voor het evenement of eerder als alle beschikbare startbewijzen zijn afgenomen
 • De inschrijving en het recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun stuurbordje zichtbaar te plaatsen op het stuur.
 • Met het accepteren van het stuurbordje (startnummer) verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers zijn verplicht om voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon op de achterkant van het stuurbordje in te vullen. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende de gehele Tour Ride Peloton en de Tour Rides verplicht.
 • Het gebruik van een ligstuur is niet toegestaan.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Rides onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers aan het evenement die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien de Rides door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasmusmc.nl

 

Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief de contactgegevens in geval van nood door te geven aan organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen, en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

 

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Erasmus MC Foundation.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan in relatie met het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.

 

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.